transkribering

Vår uppgift

Att spela in ljud är ett utmärkt sätt att samla in information. Vill man däremot kunna arbeta vidare med det man samlat in, så är information i ljudform inte optimalt. Det kan exempelvis vara svårt att hitta igen specifika delar av information och begränsar analysmöjligheterna. Det är här vi kommer in i bilden!

Vi hjälper er genom att transkribera ert material. Det innebär att vi återger det talade språket i skrift. Med andra ord skriver vi ner allt som sägs till text.
 

Varför transkribera?

● Gör det enklare att hitta specifika delar i materialet.
● Möjliggör djupare analyser.
● Tillgängliggör materialet för personer med hörselnedsättningar.
● Underlättar vid lagring.
 

Vår transkribering

Som transkriberare älskar vi att lyssna och skriva. Vi är dock inga journalister som gör egna tolkningar och kan sätta sin personliga prägel på sina texter. Vi ska på ett opartiskt sätt skriva ner exakt det som sägs och samtidigt fånga nyanser i det som sägs i form av tempo, eventuella tveksamheter och annat som inte kan uttryckas genom bokstäver. Det kan tyckas svårt, vilket det är!

Därför har vi ett system för hur vi transkriberar, vilket gör att vi kan fånga denna typ av uttryck och säkerställa att alla våra medarbetare transkriberar på samma sätt.

I vår grundtranskribering ser vi till att fånga allt som sägs. För att öka läsbarheten i texten plockas dock vissa saker bort, under förutsättning att de inte tillför något värde till transkriberingen. Se exemplen nedan för de saker vi plockar bort för att göra texten så läsbar som möjligt för dig.

● Vi tar inte med utfyllnadsord om ordet inte tillför något till transkriptionen. Vanliga utfyllnadsord är ”ju”, ”typ”, ”då”, ”va”.
● Vi tar inte med upprepningar och stakningar om dessa inte tillför något till transkriptionen.
● Vi tar inte med bekräftanden som sker medan en annan deltagare pratar om dessa inte tillför något till transkriptionen. Det kan exempelvis handla om upprepade ”Mm”, medan en annan deltagare pratar.
● Vi tar inte med verbala tvekande uttryck som ”eh”. Vi markerar dock i texten när en deltagare avbryter ett ord eller ett resonemang, vilket i sig kan tolkas som ett tvekande eller en osäkerhet.

För att kunna erbjuda en tjänst som passar just dina önskemål finns tillval som du kan göra. Det kan exempelvis röra sig om att du vill att precis allt ska skriva med, även utfyllnadsord och tvekande uttryck. Du kan läsa mer om dessa tillval på sidan om vår prissättning.

Har du andra speciella önskemål på hur just ditt material ska transkriberas så kan du alltid höra av dig till oss, så löser vi det!
 

Våra skrivregler

I vår transkribering följer vi svenska skrivregler. För att öka läsbarheten i texten gör vi vissa ändringar i och med att vi går från tal- till skriftspråk.

● Vi ändrar typiskt talspråk till skriftspråk. Vi ändrar exempelvis ”dom” till de/dem och ”nånting” till någonting.
● Vi markerar i texten när saker och ting händer i ljudfilen som inte uttrycks i ord, exempelvis om någon skrattar eller gråter.
 

När vi inte hör

I sällsynta fall dyker det upp tillfällen där transkriberaren inte kan uppfatta vad som sägs. Det kan bero på att deltagare pratar i munnen på varandra, att ljudkvaliteten är dålig eller att det är ett fack- eller branschuttryck som är svårt att fånga. I dessa tillfällen skriver vi ”HÖR INTE”, följt av en tidsstämpel, så att ni vid behov kan gå in och själva göra ett försök att höra vad som sägs.